top of page

תקנון ותנאי שימוש

תקנון השתתפות באירועי גנור טיולי אופניים

כתב שחרור מאחריות / הצהרת בריאות / תנאי השתתפות לאירוע

לאירוע / טיול / אימון / הדרכה / רכיבה / חוג / השכרת אופניים של "גנור טיולי אופניים" (להלן "האירוע)"

בהרשמתי לאירוע / אימון / טיול באתר גנור / GANORBIKES ו/או בחתימתי ו/או אישורי מטה אני מצהיר בזאת:

 1. אני מבין שהשתתפותי באירוע מותנית בחתימה על מסמך זה ומסירתו למארגנים או סימון הסכמתי בטופס דיגיטלי בעת הרשמה לאירוע.

 2. אני בריא וכשיר פיזית ונפשית לאירוע והתאמנתי לקראתו כנדרש. יש בידי אישור בריאות מטעם רופא ו/או מטעם מכון לרפואת ספורט בתוקף ליום האירוע. אציג את האישור בכל עת שאתבקש כך על ידי המארגנים או מי מטעמם.

 3. אעדכן את המארגנים על כל שינוי שחל במצבי הבריאותי מיום החתימה על מסמך זה ועד ליום האירוע בפועל.

 4. אני מודע לעובדה כי מדובר באירוע שכרוך במאמץ גופני ונפשי, ובסכנות שונות, שכוללות בין היתר חו"ח פציעה, חבלה או מוות.

 5. בחרתי מרצוני החופשי להשתתף באירוע.

 6. אני מבין כי המארגנים לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו, שיגרם לי או לכל אדם אחר, לרבות נזקי רכוש גוף ונפש, שיגרמו לי לפני האירוע, במהלכו או לאחריו.

 7. אני מבין שלמארגנים ביטוח אחריות מקצועית וצד ג' בלבד וכי עלי בלבד האחריות לרכישת פוליסת תאונות אישיות ואבדן כושר עבודה וכי השתתפות באירוע אינה כוללת ביטוח תאונות אישיות לי או לרכושי.

 8. אין לי ולא יהיו לי כל תביעות מכל סוג שהוא, כלפי גנור טיולי אופניים / מ.א.ג. פרויקטים ויזמות בע"מ/ מדריכי ומלווי האירוע / הפקת האירוע / נותני החסויות / מערכת WIX / עובדיה / שליחיה / נציגיהם / ו/או כל מי שמעורב במישרין או בעקיפין באירוע (להלן "המארגנים.)"

 9. אני מבין שפעילות ספורטיבית מצריכה שתיה מרובה לפני אחרי ובמהלך האירוע ואקפיד לעשות כן.

 10. כל הפרטים שמסרתי בעת הרשמתי לאירוע וביניהם מדויקים.

 11. אני מכיר בזכותם של המארגנים למנוע או לפסול את השתתפותי, מכל סיבה, כפי שימצאו לנכון.

 12. אמלא את כל ההוראות, התקנות והדרישות שהמארגנים יחליטו עליהן לפני האירוע במהלכו ולאחריו.

 13. מוסכם עלי שהמארגנים ומי מטעמם ו/או נציגיהם, רשאים להשתמש בצילומים שלי מהאירוע לצרכיהם.

 14. אני מבין כי למארגנים שמורה הזכות לשנות את תאריך האירוע או את סידוריו הלוגיסטיים.

 15. תחומי האחריות של המארגנים במהלך הרכיבה הם בין המוביל לרוכב או לרכב המאסף, אין לרכוב מחוץ לתחום מוגדר זה.

 16. אני מתחייב להקפיד על הוראות התעבורה וחוקי התנועה ולנהוג אך ורק על פי התקנות המחייבות בחוק, לרבות אי שימוש בטלפון נייד בזמן הרכיבה.

 17. חבישת קסדה הינה חובה. הסרת קסדה מבטלת את זכותי להשתתפות באירוע מרגע ההסרה והלאה.

 18. עצירת רוכב אופניים תתבצע בצד ימין ובשוליים בלבד.

 19. במקרה של תקלה או חו"ח פציעה יש לרדת מהדרך, לדווח ולהמתין בשוליים לאיסוף וסיוע.

 20. אין לעקוף בשום מקרה את המוביל, במקרה של איבוד קשר לקבוצה יש להתקשר מיידית למוביל ולמאסף ולהמתין לחבירה מחדש.

 21. הרכיבה על האופניים היא על אחריות הרוכב המשתמש באופניים. הרוכב מצהיר כי ידוע לו שעליו לחבוש קסדה בעת הרכיבה ולהישמע בקפדנות להוראות המדריך.  כמו כן כל סטייה מהמסלול של  המדריך או אי ציות להוראות המדריך היא על אחריותו של הרוכב בלבד. במקרה פציעה, חבלה , נזק לרכוש או לרכוש או גוף של צד שלישי  לא תהיה לרוכב  כל עילה לתביעה של המדריך , המשכיר  או המפעיל, והוא פוטר אותם מכל אחריות לאירוע ו/או לתוצאותיו

 22. בהשכרת אופניים מהמארגנים: אין חילוץ מהשטח במקרה של תקלה באופניים או תאונה על השוכר להודיע מיידית למשכיר, לתקן את הפנצ'ר או להגיע בכוחות עצמו לנק' ההשכרה. במקרה ויבוצע חילוץ  ברכב יחויב השוכר בעלות של 100 ₪ לרוכב. המחיר עבור ההשכרה היא בגין שימוש באופניים וקסדה בלבד ובמידה ויגרם להם נזק יחויב השוכר במלואו במחיר התיקון. במקרה אובדן / גניבה / שבר שילדה / הרס / טוטאל לוסט יחויב השוכר בסך 1500 ₪ לזוג אופניים רגילים , 20,000 ש"ח לאופניים חשמליים , 100 ₪ לקסדה, החלפת פנימית בפנצ'ר 45 ₪, קריעת צמיג 100 ₪, קריעת שרשרת 70 ₪, אבדן משאבה 50 ₪.

 23. מדיניות ביטול: במידה וביטול של הנרשם מכל סיבה שהיא מעל 14 יום לפני מועד האירוע - יזוכה בקיזוז 5% דמי ביטול, ביטול עד 8 יום לפני האירוע 25% דמי ביטול , ביטול 7 ימים ומטה לפני מועד האירוע או אי-הופעה - %100 דמי ביטול אין זיכוי כספי. המבטל ישלח הודעת ביטול באתר וימסור פרטי חשבונו לזיכוי ויקבל את כספו ממפיק האירוע בקיזוז דמי הביטול הרלוונטיים בהעברה בנקאית/צ'ק /כרטיס אשראי תוך שוטף + 45 יום מתאריך האירוע (עקב הזמן הנדרש לחב' האשראי להעביר למפיק האירוע את התשלום מבעל כרטיס האשראי)

 24. במקרה ביטול יש לשלוח הודעה למארגן האירוע באימייל ganorbikes@gmail.com ובטלפון 052-2588142 ולוודא קבלת הודעת הביטול.

 25. ביטול והחלפת משתתפים: במידה והנרשם מבטל השתתפות ומביא נרשם אחר להחליפו המאושר ע"י מארגן האירוע - המבטל יזוכה בקיזוז 5% דמי ביטול לאחר שהנרשם החדש ירשם וישלם במערכת במקום המבטל.

 26. במקרה של ביטול ו/או דחייה מטעם המארגן:

ביטול או דחיית אירוע עקב תנאי מזג אויר, כוח עליון, ביטחון, בטיחות, שינוי תאריך אירוע סמוך/צמוד ע"י רשויות/גורמים אחרים , מיעוט נרשמים וכדומה - יציע המפיק לנרשמים תאריך חלופי בזמן סביר תוך 90 יום מתאריך הביטול. נרשמים שלא יוכלו / ירצו להשתתף בתאריך האירוע החדש ויודיעו על כך למפיק בתוך 48 שעות ממסירת התאריך החדש יוכלו להעביר הרשמתם ללא חיוב או עמלה כלשהיא לכל אירוע אחר של המארגן בתוך 3 חודשים הבאים (בין אם ברישום לאירוע בסכום זהה ובין אם כתשלום חלקי לאירוע אחר ) . במידה ולא ירצו להעביר הרשמתם לכל טיול אחר אזי יודיעו על כך בכתב למארגן ויהיו זכאים לקבל את מלוא כספם חזרה בהעברה בנקאית/צ'ק/אשראי תוך שוטף + 45 יום מתאריך ההודעה על ביטול האירוע.
 

 • תנאים והתחייבות השוכר בהשכרת אופניים חשמליים  (בנוסף לתנאים וההתחייבות לעיל לאופניים רגילים)
    המשכיר: מ.א.ג. פרויקטים ויזמות בע"מ (גנור טיולי אופניים)   

 • הצהרות והתחייבויות השוכר:

 • גנור טיולי אופניים  הינו הבעלים של האופנים ולמעט זכות שימוש אין חזקתו של שוכר האופניים מקנה לו זכויות כלפי  גנור טיולי אופניים 

 • אני מצהיר שהאופניים נמסרו לי ללא נזק/ פגם לשביעות רצוני המלאה לאחר שבדקתי תקינותם ברכיבה במתחם ההשכרה וסביבתו.

 • הנני מתחייב להחזיר את האופניים לגנור טיולי אופניים לפני רדת החשיכה ובימי שישי 2 שעות לפני כניסת השבת. במקרים של איחור אני מסכים לשלם תוספת המחיר כמפורט בהסכם זה.

 • " גנור טיולי אופניים מחייב לחבוש קסדה בעת הרכיבה על האופניים, הובהר לי כי רכיבה ללא קסדה מסוכנת והינה על אחריותי בלבד ומנוגדת לחוק.

 • רכיבה בלילה אינה מותרת ולא מכוסה בביטוח – הרוכב בלילה עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. אני מצהיר כי אני מיומן ברכיבה על אופניים, מצב בריאותי  מאפשר לי לבצע את הפעילות הגופנית הכרוכה ברכיבה על אופניים, יובהר כי גנור טיולי אופניים אינו אחראית לכל נזק גופני ו/או אחר שייגרם לשוכר או לצד שלישי ושמקורו ברכיבה על אופניים.

 • אני מתחייב שלא לתבוע את גנור טיולי אופניים בגין כל נזק גופני שיגרם לי או לצד שלישי שמקורו ברכיבה על האופניים.

 • במקרה של גניבת / אובדן / נזק טוטאל לוסט לאופניים אני מתחייב לשלם את שווים כחדשים 1500 ₪ (אופניים רגילים) או 20,000 ₪ (אופניים חשמליים)

 • בתום זמן  השכירות, אני מתחייב להשיב את האופניים במצב בו קיבלתי אותם לידי. הובהר לי כי במקרה ויתגלו נזקים באופניים הרי שאני אחויב בעלות תיקונם בתוספת 20% דמי טיפול, הובלה וזמן השבתה.

 • אין החזר כספי במקרים של בעיה טכנית או תקר בגלגל (פנצ'ר) – יש ליצור קשר טלפוני עם המוקד , לתאר את הבעיה ולקבל פתרון בתיקון או החלפה – זמן העצירה/המתנה  לא יחושב מרגע קבלת ההודעה ועד פתרון הבעיה (למעט פנצ'ר שעל הלקוח לתקן בעצמו או לקרוא לסיוע בתשלום כמפורט למעלה)

 • במקרה פציעה / שריפה / בעיה ביטחונית יש להתקשר ישירות 101 מד"א, או 102 כיבוי אש או 100 משטרה ורק לאחר מכן להודיע גם למוקד בצירוף משלוח מיקום בווטסאפ.

  • רכיבה על אופנים חשמליים מותרת מגיל 16 ומעלה בלבד ע"פי חוק והשוכר מצהיר שהוא מעל גיל 16.

אני מצהיר כי קראתי, הבנתי ואני מקבל במלואו ומסכים לכל האמור בהסכם זה ומתחייב לנהוג לפיו:

 

שם מלא : ______________________          ת.ז. _________________   חתימה:  ______________________________                                          

טלפון נייד : ______________________  טלפון נייד לגיבוי/חירום: ________________________

 1. בעת הרשמה דיגיטלית באינטרנט הפרטים יוזנו למערכת והנרשם מאשר שהוא וכל המשתתפים שרשם לאירוע (במקרה של הרשמה בן/בת זוג / בני משפחה / חברים ע"י משתתף אחד) מסכים/ים ומאשר/ים תנאי תקנון זה ומתחייב/ים לפעול על פיו. הרושם מספר משתתפים מתחייב להעביר לידיעתם ולקבל הסכמתם לתקנון זה.

פרטיך התקבלו בהצלחה

bottom of page