תקנון השתתפות באירועי גנור טיולי אופניים

כתב שחרור / הצהרת בריאות / תנאי השתתפות לאירוע

לאירוע / טיול / אימון / הדרכה / רכיבה עם  "גנור טיולי אופניים"  (להלן "האירוע")

 

בהרשמתי לאירוע / אימון  באתר גנור / TIXWISE   ו/או בחתימתי ו/או  אישורי מטה אני מצהיר בזאת:

1. אני מבין שהשתתפותי באירוע מותנית בחתימה על מסמך זה ומסירתו למארגנים או סימון הסכמתי בטופס דיגיטלי בעת הרשמה לאירוע.

2. אני בריא וכשיר פיזית ונפשית לאירוע והתאמנתי לקראתו כנדרש. יש בידי אישור בריאות מטעם רופא ו/או מטעם מכון לרפואת ספורט בתוקף ליום האירוע. אציג את האישור בכל עת שאתבקש כך על ידי המארגנים או מי מטעמם.

3. אעדכן את המארגנים על כל שינוי שחל במצבי הבריאותי מיום החתימה על מסמך זה

ועד ליום האירוע בפועל.

4. אני מודע לעובדה כי מדובר באירוע שכרוך במאמץ גופני ונפשי, ובסכנות שונות,

שכוללות בין היתר חו"ח פציעה, חבלה או מוות.

5. בחרתי מרצוני החופשי להשתתף באירוע.

6. אני מבין כי המארגנים לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו, שיגרם לי או לכל אדם אחר, לרבות נזקי רכוש גוף ונפש, שיגרמו לי לפני האירוע, במהלכו או לאחריו.

אני מבין שלמארגנים ביטוח אחריות מקצועית וצד ג' בלבד וכי עלי בלבד האחריות לרכישת פוליסת תאונות אישיות ואבדן כושר עבודה וכי השתתפות באירוע אינה כוללת ביטוח תאונות אישיות לי או לרכושי.

7. אין לי ולא יהיו לי כל תביעות מכל סוג שהוא, כלפי גנור טיולי אופניים / מ.א.ג. פרויקטים ויזמות בע"מ/ מדריכי ומלווי האירוע / הפקת האירוע  / נותני החסויות / מערכת TIXWISE  / עובדיה / שליחיה / נציגיהם / ו/או כל מי שמעורב במישרין או בעקיפין באירוע (להלן "המארגנים").

8. אני מבין שפעילות ספורטיבית מצריכה שתיה מרובה לפני אחרי ובמהלך האירוע ואקפיד

לעשות כן.

9. כל הפרטים שמסרתי בעת הרשמתי לאירוע וביניהם מדויקים.

10. אני מכיר בזכותם של המארגנים למנוע או לפסול את השתתפותי, מכל סיבה, כפי

שימצאו לנכון.

11. אמלא את כל ההוראות, התקנות והדרישות שהמארגנים יחליטו עליהן לפני האירוע

במהלכו ולאחריו.

12. מוסכם עלי שהמארגנים ומי מטעמם ו/או נציגיהם, רשאים להשתמש בצילומים שלי

מהאירוע לצרכים של פרסום.

13. אני מבין כי למארגנים שמורה הזכות לשנות את תאריך האירוע או את סידוריו

הלוגיסטיים בהתאם לשיקולים מהשטח.

14. תחומי האחריות של המארגנים במהלך המסע הם בין המוביל לרוכב או לרכב  המאסף, אין

לרכוב מחוץ לתחום מוגדר זה.

15. על כל משתתפי האירוע להקפיד על הוראות התעבורה וחוקי התנועה.

16. חבישת קסדה הינה חובה. הסרת קסדה מבטלת את זכותי להשתתפות באירוע מרגע ההסרה והלאה.

17. עצירת רוכב אופניים תתבצע בצד ימין ובשוליים בלבד.

18. במקרה של תקלה או חו"ח פציעה יש לרדת מהדרך, לדווח  ולהמתין בשוליים לאיסוף וסיוע.

19. אין לעקוף בשום מקרה את המוביל, במקרה של איבוד קשר לקבוצה יש להתקשר מיידית למוביל ולמאסף ולהמתין לחבירה מחדש.

20. מדיניות ביטול:

במידה וביטול של הנרשם מכל סיבה שהיא מעל  14 יום לפני מועד האירוע  - יזוכה בקיזוז  29 ₪  דמי ביטול, ביטול עד 7-14 יום לפני האירוע 50%-  דמי ביטול (או 29 ₪ - הגבוה ביניהם) ,  ביטול מ-7 ימים ומטה לפני מועד האירוע או אי-הופעה - 100% קיזוז דמי ביטול אין זיכוי  כספי. המבטל ישלח הודעת  ביטול באתר  וימסור פרטי חשבונו לזיכוי ויקבל את כספו ממפיק האירוע בקיזוז דמי הביטול הרלוונטיים בהעברה בנקאית/צ'ק /כרטיס אשראי  תוך שוטף + 45 יום מתאריך האירוע  (עקב הזמן הנדרש לחב' האשראי להעביר למפיק האירוע את התשלום מבעל כרטיס האשראי(.


בקשות ביטול ושינוי של המשתתפים יתועלו ויטופלו דרך טופס יצירת קשר של אתר TIXWISE פה: https://www.tixwise.co.il/he/contact_us

במקביל חובה לשלוח הודעה למארגן האירוע דרך הקישור הבא או באימייל ganorbikes@gmail.com

 
אנו מברכים על "החלפת נרשמים" במידה והנרשם אינו יכול להגיע ומוצא נרשם אחר במקומו שמאושר ע"י מפיק האירוע ועומד בכל הקריטריונים  - החלפת ההרשמה במערכת ללא עלות , לאחר שהנרשם החדש ישלם ישירות לנרשם שביטל ללא פעולה כספית במערכת והנרשם המוחלף אישר שקיבל את התשלום מהנרשם החדש ואין לו כל טענה או תביעה מהמפיק לגבי החזר כספי.

במקרה של ביטול  ו/או דחייה מטעם המארגן:
כגון עקב תנאי מזג אויר, כוח עליון, ביטחון, בטיחות, שינוי תאריך ארוע סמוך/צמוד ע"י רשויות/גורמים אחרים , מיעוט נרשמים וכדומה - יציע המפיק לנרשמים תאריך חלופי בזמן סביר תוך 90 יום מתאריך הביטול. נרשמים שלא יוכלו / ירצו להשתתף בתאריך האירוע החדש  ויודיעו על כך למפיק בתוך 48 שעות ממסירת התאריך החדש יוכלו להעביר הרשמתם ללא חיוב או עמלה כלשהיא לכל ארוע אחר של המארגן בתוך 6 חודשים הבאים (בין אם ברישום לארוע בסכום זהה ובין אם כתשלום חלקי לארוע זול/יקר יותר ) . במידה ולא ירצו להעביר הרשמתם לכל טיול אחר אזי יודיעו על כך בכתב למארגן ויהיו זכאים לקבל את מלוא כספם חזרה בהעברה בנקאית/צ'ק  תוך שוטף + 45 יום מתאריך ההודעה על ביטול האירוע (עקב הזמן הנדרש לחב' האשראי להעביר למארגן האירוע את התשלום מבעל כרטיס האשראי).

בעת הרשמה דיגיטלית באינטרנט הפרטים יוזנו למערכת ואני מאשר שאני מסכים ומאשר תנאי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו.

חתימת המשתתף: שם מלא _____________________________ שנת לידה__________

מס. ת.ז. ____________ תאריך ______________ חתימה: ______________________

קטין, אנא החתם הורה על חלק זה:

אני הוא אביו /  אמו אפוטרופוס (הקף בעיגול) של המשתתף והריני מאשר בזאת את השתתפותו של

שם _______________ מס' ת.ז. ____________ חתימת ההורה ____________________

לפניה מהירה מלאו את הטופס: