מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות ואבטחה של מ.א.ג. פרוייקטים ויזמות בע"מ / גנור טיולי אופניים  

מטעמי נוחות נוקט מסמך מדיניות זה בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.


במדיניות פרטיות זו נסביר ונבהיר בפניך איזה שימוש נעשה על-ידי מ.א.ג. פרוייקטים ויזמות בע"מ / גנור טיולי אופניים (להלן "גנור טיולי אופניים"   ו/או מי מטעמה במידע המתקבל ממך באמצעות האתר.


הינך מתבקש לקרוא בעיון את מדיניות פרטיות זו וככל שאינך מסכים לתוכנה ומקבל אותו במלואו - אל תעשה כל שימוש באתר.


מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת. בכל מקרה בו גנור טיולי אופניים תשנה מדיניות זו, באופן הנוגע לשימוש שהיא עושה

במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, אנו נודיע על כך, על-ידי הצבת הודעה מתאימה באתר.

 

1. סוג המידע


סוג המידע הוא כל המידע המתקבל מהמשתמש באמצעות גלישתו באתר. יחד עם זאת,

קיימת הפרדה בין מידע שהינו פרטים אישיים, אותם הינך מתבקש להזין באתר בעת מילוי "צור קשר"/"איך אפשר לעזור לך?"

או ב"רכישת כרטיס לטיול/ארוע" ("הפרטים האישיים") לבין מידע אחר המתקבל ממך, כדוגמת כתובת ה-IP של המחשב שלך,

סגנון השירותים ו/או הפרסומים אשר בהם הינך מתעניין, בדרך כלל, שעה שאתה משתמש באתר וכדומה ("המידע האחר"),

כאשר חשוב להדגיש, כי המידע האחר הנאסף על-ידי גנור טיולי אופניים אינו כולל את הפרטים האישיים שלך.

 

2. בטיחות ושמירת סודיות

 2.1 גנור טיולי אופניים עושה ככל שביכולתה, באופן סביר, על מנת לאבטח את הפרטים האישיים שלך ולשמור על סודיותם.

גנור טיולי אופניים מתחייבת לעשות ככל הניתן באופן סביר על מנת לשמור על פרטיותך וסודיות הפרטים האישיים שלך ומתחייבת שלא להעביר את הפרטים האישיים שלך לזרים/לגורמים חיצוניים אלא בהסכמתך.

 2.2 גנור טיולי אופניים ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות בגין היחשפותם של הפרטים האישיים שלך כתוצאה מפריצה של מערכת האבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות האתר.

 2.3 על אף האמור, יצוין, כי גנור טיולי אופניים ו/או מי מטעמה רשאים להעביר את הפרטים האישיים שלך ו/או כל מידע אחר המתקבל ממך במישרין ו/או בעקיפין, גם לגורמים חיצוניים, ככל שיידרשו לכך ו/או יחויבו בכך על-פי דין, וזאת – ללא הודעה מוקדמת ו/או קבלת הסכמה מראש ועל-פי שיקול דעתם הבלעדי של גנור טיולי אופניים ו/או מי מטעמה.

 

3. השימוש הנעשה בפרטים האישיים

 3.1 בעת מילוי פרטים ל"יצירת קשר"/"איך אפשר לעזור לך?" או "הרשמה למועדון הרוכבים", "נציגה וירטואלית" הינך מתבקש להזין את הפרטים האישיים שלך. בעצם הזנת פרטים אישיים הנך נותן את הסכמתך לכך שהפרטים האישיים שלך ישמרו על-ידי גנור טיולי אופניים ו/או מי מטעמה ויכללו במסגרת מאגר המידע המצוי בבעלותה.

 3.2 גנור טיולי אופניים ו/או מי מטעמה יהיו זכאים לפנות אליך בנושאים שונים, שיווקיים ופרסומיים (לדוגמה, לעדכן אותך על פעילויות ושירותים שונים או חדשים הקיימים באתר). בנוסף, גנור טיולי אופניים ו/או מי מטעמה יהיו זכאים לעשות שימוש בפרטים האישיים שלך לצרכים פנימיים של האתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לצורך סקרים ושירותים פנימיים של האתר.

 3.3 בעצם הזנתך את הפרטים האישיים שלך באתר, הנך מעניק גנור טיולי אופניים ו/או מי מטעמה את הזכות לעשות את השימושים המוזכרים לעיל בפרטים האישיים שלך ולא תוכל לטעון כנגד גנור טיולי אופניים ו/או מי מטעמה בקשר לכך. בנוסף, הנך מתחייב בזאת לשפות את גנור טיולי אופניים ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או פגיעה שייגרמו למי מהם כתוצאה מתביעה שלך ו/או של צד שלישי כלשהו בקשר עם שימושם בפרטים האישיים שלך כאמור. יובהר כי אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מהסעדים העומדים לגנור טיולי אופניים ו/או מי מטעמה לפי כל דין.

 3.4 במידה שהנך מעוניין לעיין בעצמך במידע אודותיך, המצוי במאגר המידע של גנור טיולי אופניים או שאינך מעוניין עוד להיכלל במאגר המידע של גנור טיולי אופניים ו/או אינך מעוניין עוד לקבל דיוור ישיר כאמור, כל שעליך לעשות הוא לדרוש זאת במפורש ובכתב גנור טיולי אופניים בכתובת: מ.א.ג. פרוייקטים ויזמות בע"מ, גנור טיולי אופניים, ת.ד. 1100 אור יהודה 605000 וגנור טיולי אופניים מתחייבת להיענות לדרישתך. הסרתך מרשימת התפוצה של האתר אפשרית בקלות ע"י הקשה על מקש "הסרה" / Unsubscribe  המופיע בתחתית כל מייל או משלוח בקשת המילה "הסר"  ל ganorbikes@gmail.com  

 

4. השימוש הנעשה במידע האחר

 4.1 גנור טיולי אופניים מפקחת באופן ממחושב על השימוש שהינך עושה באתר, זאת באמצעות "עוגיות" (Cookies) או באמצעים אחרים וזאת, בין היתר, על מנת שתוכל ליהנות יותר מגלישתך באתר.

 4.2 בעצם גלישתך באתר, כפוף לכך שהנך יכול לחסום קבלת "עוגיות", הנך מסכים לכך שגנור טיולי אופניים ו/או מי מטעמה יעשו במידע האחר, כל שימוש שימצאו לנכון, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, העברת המידע לגורמים חיצוניים, בין היתר, לגופים עמם מצויה גנור טיולי אופניים בשיתופי פעולה מסחריים ו/או לגופים המפרסמים פרסומות מסחריות באתר ו/או לאתרים המקושרים לאתר באמצעות "קישוריות". ויודגש שוב, כי המידע האחר אינו כולל את הפרטים האישיים שלך.

 4.3 בעצם שימושך באתר, הנך מעניק לגנור טיולי אופניים ו/או מי מטעמה את הזכות לעשות את השימושים המוזכרים לעיל במידע האחר אודותיך ולא תוכל לטעון כנגד גנור טיולי אופניים ו/או מי מטעמה בקשר לכך. בנוסף, הנך מתחייב בזאת לשפות את גנור טיולי אופניים ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או פגיעה שייגרמו למי מהם כתוצאה מתביעה שלך ו/או של צד שלישי כלשהו בקשר עם שימושם במידע האחר אודותיך כאמור. יובהר כי אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מהסעדים העומדים לגנור טיולי אופניים ו/או מי מטמעה לפי כל דין.

 4.4 גנור טיולי אופניים לא תחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 4.5 כמו כן, גנור טיולי אופניים שומרת לעצמה את האפשרות להטמיע ולהשתמש בשירותים של פרסום, תצוגה ורשימות שיווק מחדש של חברת גוגל אשר נעזרים ב"עוגיות" או באמצעים נוספים לצורך זה. המשתמש יכול לבטל ולשלוט באפשרויות הפרסום שיוצגו לו, פרטים על אפשרות זו ניתן לקרוא בלינק הבא: www.google.com/settings/ads/onweb/

  

5. קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים

כאמור בתנאי השימוש, באתר עשויות להיכלל קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים,

גנור טיולי אופניים ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר לאותם אתרים, לרבות בקשר

לסודיותם של הפרטים אשר הנך מזין באותם אתרים מקושרים. מובהר, כי מדיניות פרטיות זו אינה חלה

על איזה מהאתרים המקושרים. אנו ממליצים לך לא לחשוף את פרטיך האישיים באתרים המקושרים מבלי שקראת

את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ווידאת שגם במסגרתם שומרים על פרטיותך וסודיות פרטיך האישיים.

 

6. מדיניות שיווק מחדש בפרסום מקוון

האתר משתמש ב"קוקיז"  לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרים באינטרנט מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies  מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies  כפוף למדיניות הפרטיות שלהן (כגון מדיניות הפרטיות של Google)

ספקי שרות (צד ג') שונים, כולל Google, מציגים מודעות שלנו באתרים ברשת.

ספקי שרות (צד ג') שונים, כולל Google, משתמשים בקובצי Cookie להצגת מודעות המבוססות על ביקורים קודמים שלך בעבר באתרינו.

באפשרותך לבטל את הצטרפותך לשימוש של Google בקובצי cookie, על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש, או בהגדרות חשבון Google  שלך.

תוכל לבטל את הסכמתך לשימוש של Google בקובצי cookie על ידי ביקור בהגדרות המודעות של Google או לבטל את הסכמתך לשימוש של ספק מצד שלישי בקובצי cookie, על ידי ביקור בדף ביטול ההצטרפות של יוזמת הפרסום ברשת (באנגלית).

תוכל  לבטל את הסכמתך לשימוש של DoubleClick בקובצי cookie על ידי ביקור בדף ביטול ההסכמה של DoubleClick או בדף ביטול ההסכמה של יוזמת הפרסום ברשת (באנגלית).

לאחר שקראתי את מדיניות פרטיות זו הריני מסכים לכל תנאיה ומקבל אותם במלואם.

 

לפניה מהירה מלאו את הטופס: